Säännöt


Oulun Teknillinen Seura ry:n säännöt

1 § Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja kieli

Yhdistyksen nimi on Oulun Teknillinen Seura ry ja sen kotipaikka on Oulun kaupunki. Kansainvälisissä yhteyksissä voidaan yhdistyksestä käyttää epävirallista englanninkielistä nimeä Oulu Technical Society. Yhdistyksen kieli on suomi.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä seura.

2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Seuran tarkoituksena on toimia jäsentensä yhdyssiteenä, tukea heidän teknillisiä harrastuksiaan sekä edistää suomalaisen teknillisen kirjallisuuden, teknillisten tieteiden, tekniikan, teollisuuden ja talouden yleistä kehitystä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi seura voi

 • järjestää seminaareja, kokouksia, ekskursioita, juhlia ja muita samantapaisia tilaisuuksia
 • toimittaa julkaisuja
 • tehdä aloitteita ja esityksiä
 • antaa lausuntoja
 • olla yhteistoiminnassa muiden alan yhteisöjen kanssa.

Toimintansa tukemiseksi seura voi

 • omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
 • vastaanottaa avustuksia, lahjoituksia ja testamentteja
 • asianmukaisen luvan saatuaan harjoittaa myyjäisiä, arpajaisia ja järjestää rahankeräyksiä sekä anniskelutoimintaa järjestämiensä tilaisuuksien yhteydessä
 • kerätä liittymis- ja jäsenmaksuja.

3 § Jäsenet

Seuralla voi olla vuosi-, ainais-, kunnia- sekä kannatusjäseniä.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä hakemuksesta tekniikan tohtorin, tekniikan lisensiaatin, diplomi-insinöörin tai arkkitehdin tutkinnon suorittanut henkilö, jonka jäsenyyttä on kaksi seuran jäsentä puoltanut johtokunnalle ja joka kahdessa vähintään viikon ja enintään kahden kuukauden väliajalla pidettävässä johtokunnan kokouksessa hyväksytään seuran jäseneksi. Edellä mainittuihin tutkintoihin rinnastetaan vastaavat ulkomaiset tutkinnot.

Myös muu teknillisten tieteiden, tekniikan tai teollisuuden alalla toimiva tai muuten alalla erikoisesti ansioitunut henkilö voidaan valita vuosijäseneksi samoin ehdoin.

Ainaisjäseneksi johtokunta voi hyväksyä seuran jäsenen, joka on ollut seuran vuosijäsenenä kaksikymmentä (20) vuotta. Erikoistapauksessa yhdistyksen kokous voi johtokunnan esityksestä muutenkin siirtää vuosijäsenen ainaisjäseneksi jäsenen suostumuksella.

Kunniajäsenekseen voi seura kutsua johtokunnan esityksestä henkilön, joka toimintansa johdosta tekniikan tai teollisuuden alalla tai muiden erinomaisten ansioidensa perusteella on tämän kunnianosoituksen arvoinen. Kutsumista tulee kannattaa vähintään yhdeksän kymmenesosaa (9/10) seuran kokouksessa annetuista äänistä.

Kannatusjäseneksi voi johtokunta hyväksyä yksityisen henkilön tai oikeuskelpoisen yhteisön tai säätiön.

4 § Jäsenten oikeudet ja velvollisuudet

Seuran kokouksissa äänioikeutettuja ovat vain vuosi-, ainais- ja kunniajäsenet. Äänioikeutta ei voi käyttää asiamiehen välityksellä.

Kannatusjäsenillä on seuran kokouksissa vain läsnäolo- ja puheoikeus. Kunnia- ja ainaisjäsenillä on puheoikeus ennen muita.

Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät.

5 § Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota seurasta ilmoittamalla siitä kirjallisesti tai sähköpostitse johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta seuran kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Johtokunta voi erottaa jäsenen seurasta, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai jos jäsen ei enää täytä laissa taikka seuran säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

Seuran kokous voi kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä erottaa määräajaksi tai kokonaan jäsenen, joka on jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on seuraan liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään seurassa tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut seuraa.

6 § Liittymis- ja jäsenmaksu

Liittyessään seuran vuosijäseneksi, on jäsenen suoritettava liittymismaksu, jonka suuruudesta päätetään seuran vaalikokouksessa.

Vuosi- ja kannatusjäsenten on suoritettava vuotuinen jäsenmaksu, jonka suuruudesta päätetään seuran vaalikokouksessa.

Ainaisjäsenet ja kunniajäsenet on vapautettu vuotuisista jäsenmaksuista.

7 § Johtokunta

Seuran asioita hoitaa lainmukaisena hallituksena seuran vaalikokouksessa valittu johtokunta, jonka muodostavat seuran puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, teekkariyhdysteekkari sekä kolmesta (3) kahdeksaan (8) muuta johtokunnan jäsentä.

Johtokunnan jäsenten tulee olla seuran jäseniä.

Johtokunnan jäsenen toimikauden keskeytyessä eron tai muun syyn vuoksi, voidaan hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi valita uusi henkilö myös seuran kokouksessa, joka ei ole seuran vaalikokous.

Johtokunta on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja, tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtaja, sekä vähintään puolet johtokunnan jäsenistä ovat paikalla.

Teekkariyhdysteekkari lukuun ottamatta johtokunnan jäsenten toimikausi on valintaa seuraavat kaksi (2) kalenterivuotta siten, että vuosittain puolet johtokunnan jäsenistä ovat erovuorossa ja että puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vaihtuvat vuorovuosin.

Teekkariyhdysteekkarin toimikausi on valintaa seuraava kalenterivuosi. Teekkariyhdysteekkari pyritään valitsemaan Oulun Teekkariyhdistys ry:n piiristä.

Seuran puheenjohtajan, varapuheenjohtajan ja teekkariyhdysteekkarin valitsee seuran vaalikokous. Muut johtokunnan jäsenten tehtävät päätetään johtokunnan järjestäytymiskokouksessa.

8 § Muut toimielimet

Ohjesäännöllä voidaan määrätä muista pysyvistä toimielimistä.

Johtokunta voi perustaa määräajaksi työryhmiä asioiden valmistelemiseksi.

9 § Johtokunnan jäsenten tehtävät

Seuran puheenjohtaja johtaa puhetta johtokunnan kokouksissa, toimii seuran virallisena edustajana ja ohjaa seuran toimintaa näiden sääntöjen toisen pykälän mukaisessa hengessä.

Varapuheenjohtaja hoitaa puheenjohtajan tehtäviä puheenjohtajan ollessa estyneenä.

Sihteeri pitää pöytäkirjaa seuran ja johtokunnan kokouksista.

Rahastonhoitaja hoitaa seuran maksuliikennettä ja vastaa kirjanpidosta.

Johtokunta voi halutessaan määritellä jäsenilleen myös muita tehtäviä.

10 § Seuran nimen kirjoittaminen

Seuran nimen kirjoittaa seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yhdessä johtokunnan jäsenen kanssa.

11 § Tilikausi ja tilintarkastus/toiminnantarkastus

Seuran tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava toiminnan­tarkas­tajille/tilin­tarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnan­tarkastajien/tilin­tarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta johtokunnalle.

12 § Seuran kokoukset

Johtokunnan tai yhdistyksen kokouksen päätöksellä voidaan kokoukseen osallistua myös postitse taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Tällöin osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus on voitava selvittää tavallisessa yhdistyksen kokouksessa noudatettaviin menettelyihin verrattavalla tavalla.

Seura kokoontuu vuosikokoukseen vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä tammi–huhtikuussa, vaalikokoukseen vuosittain johtokunnan määräämänä päivänä marras–joulukuussa sekä ylimääräisiin kokouksiin tarvittaessa.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Esitetään johtokunnan vuosikertomus, tilinpäätös ja toiminnantarkastajan/tilintarkastajan lausunto.
 • Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta.
 • Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Vaalikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 • Määrätään liittymis- ja jäsenmaksut erikseen kullekin jäsenryhmälle.
 • Päätetään johtokunnan jäsenten kustannusten korvausperusteista.
 • Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio tulevalle kalenterivuodelle.
 • Valitaan seuran puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja riippuen erovuorosta.
 • Valitaan seuran teekkariyhdysteekkari.
 • Valitaan muut johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle.
 • Valitaan yksi tai kaksi toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi tilintarkastaja ja varatilintarkastaja. Jos tilintarkastajaksi valitaan hyväksytty tilintarkastusyhteisö, ei varatilintarkastajaa tarvitse valita.
 • Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun seuran kokous niin päättää tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) seuran äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään 30. päivänä siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty jollekin johtokunnan jäsenelle.

13 § Päätöksenteko äänestysasiassa

Ensimmäistä kertaa käsittelyssä oleva asia voidaan jättää pöydälle, jos läsnä olevista vähintään kymmenesosa (1/10), kuitenkin vähintään viisi (5) äänioikeutettua jäsentä sitä vaatii. Asia, joka edellisen mukaan olisi jätettävä pöydälle, voidaan käsitellä kiireellisenä, jos asia on mainittu kokouskutsussa ja kokous vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä niin päättää.

Kokouskutsussa mainitsematon asia voidaan ottaa käsiteltäväksi, jos vähintään puolet (1/2) kokouksessa läsnä olevista jäsenistä sitä haluaa, ottaen huomioon kuitenkin yhdistyslain 24 § ja näiden sääntöjen 15 § asettamat rajoitukset.

Kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on äänestyksessä kannattanut yli puolet annetuista äänistä.

Äänestys kokouksessa toimitetaan avoimesti, ellei vähintään viisi (5) äänioikeutettua jäsentä vaadi suljetuin lipuin suoritettavaa äänestystä.

Tasatilanteessa ratkaisee puheenjohtajan ääni.

14 § Päätöksenteko vaaliasiassa

Mikäli valittavia henkilöitä on yksi, valituksi tulee henkilö, joka äänestyksessä saa yli puolet annetuista äänistä. Mikäli kukaan ehdokas ei ensimmäisessä äänestyksessä saa yli puolta annetuista äänistä, järjestetään toinen äänestys kahden ensimmäisessä äänestyksessä eniten ääniä saaneen ehdokkaan välillä.

Mikäli valittavia henkilöitä on enemmän kuin yksi, toimitetaan vaali enemmistövaalina siten, että kukin läsnäoleva äänioikeutettu jäsen saa merkitä vaalilippuun enintään niin monta ehdokasta kuin on valittavia henkilöitä ja kukin vaalilippuun merkitty ehdokas saa yhden äänen. Valituiksi tulevat eniten ääniä saaneet ehdokkaat.

Vaali toimitetaan aina suljetuin lipuin. Tasatulos vaalissa ratkaistaan arvalla.

15 § Seuran kokousten koollekutsuminen ja kokouksiin ilmoittautuminen

Johtokunnan on kutsuttava seuran kokoukset koolle viimeistään seitsemäntenä päivänä ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä, seuran kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

Harkintansa mukaan johtokunta voi määrätä kokouskutsussa, että seuran kokoukseen on ilmoittauduttava etukäteen viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä kokouskutsussa mainitulla tavalla. Kokous on tällöin kutsuttava koolle viimeistään seitsemäntenä päivänä ennen ilmoittautumisajan päättymistä. Ilmoittau­tumis­aika ei saa päättyä aiemmin kuin neljäntenä­toista päivänä ennen kokousta. Harkintansa mukaan kokous voi myöntää osallistumisoikeuden myös ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen ilmoittau­tuneelle jäsenelle tai jäsenelle, joka ei ole ilmoittautunut lainkaan.

Mikäli halutaan tehdä päätöksiä

 • yhdistyslain 23 §:ssä mainitusta asiasta
 • ohjesäännön antamisesta, muuttamisesta tai kumoamisesta
 • kunniajäsenen kutsumisesta
 • jäsenten erottamisesta
 • tai seuran talouden kannalta merkittävästä asiasta,

on siitä oltava maininta kokouskutsussa. Edellä mainituista asioista päätettäessä kokouskutsussa ei tarvitse julkaista muuta kuin ilmoitus kyseisen asian käsittelemisestä.

16 § Ohjesäännöt

Seuraalla voi olla ohjesääntöjä, joilla annetaan näitä sääntöjä täydentäviä määräyksiä.

Ohjesääntöihin ei saa ottaa näiden sääntöjen tai Suomen lakien tai asetusten kanssa ristiriidassa olevia määräyksiä.

Päätös ohjesääntöjen antamisesta, muuttamisesta ja kumoamisesta on tehtävä seuran kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Johtokunnan tulee ylläpitää luetteloa voimassa olevista ohjesäännöistä.

17 § Sääntöjen muuttaminen

Seuran sääntöjen muuttamista koskeva asia on hyväksyttävä samansisältöisenä kahdessa peräkkäisessä, vähintään kahden viikon ja enintään kolmen kuukauden väliajalla pidettävässä seuran kokouksessa, ja hyväksyttävä molemmissa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

18 § Seuran purkaminen

Seuran purkamista koskeva asia on hyväksyttävä kahdessa peräkkäisessä vähintään kahden kuukauden väliajalla pidettävässä sääntömääräisessä seuran kokouksessa, ja hyväksyttävä molemmissa vähintään viiden kuudesosan (5/6) enemmistöllä annetuista äänistä.

19 § Varojen jakaminen

Jos seura purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan sen varat seuran toimintaa jatkavalle rekisteröidylle yhdistykselle tai sellaisen puuttuessa käytettäköön varat seuran purkautumisesta tai lakkauttamisesta päättävän toisen kokouksen tekemän päätöksen mukaisesti tavalla, joka edistää näiden sääntöjen 2 §:ssä määriteltyä seuran tarkoitusta.

— — — —

Nämä säännöt on hyväksytty seuran ylimääräisessä kokouksessa 31. lokakuuta 2013 ja sääntömääräisessä vaalikokouksessa 14. joulukuuta 2013. Sääntöihin tehdyt korjaukset on hyväksytty seuran ylimääräisessä kokouksessa 26. elokuuta 2014 ja ylimääräisessä kokouksessa 28. lokakuuta 2014.

Säännöt on rekisteröity 30. lokakuuta 2014.